Thực hiện gần đây
NG
Tháng sáu 22, 2018
80 lượt xem 2 Thực hiện

1
Where does Jason ' s dad work ?
2
What time does he get up ?
3
What does he wear ?
4
How does he go to work ?
5
What time do they eat dinner ?