Thực hiện gần đây
NG
Tháng sáu 21, 2018
28 lượt xem 1 play

1
The goose is ___________ than the hen.
2
The sheep is __________ than the cow.
3
The cow is ___________ than the sheep.
4
The hen is __________ than the goose.