Ngọc Thẩm

Nữ. Sinh ngày Tháng năm 10, 1995.
Ngọc doesn't share this section